Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Historia szkoły

Historia naszej szkoły przez lata pisana wizytówką i dumą się stając

W ponad 60 letnim okresie działalności szkoła przechodzi dynamiczny rozwój. Nieustanny rozwój związany był z bardzo aktywną pracą dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego, jak również z zachodzącymi zmianami w oświacie, a w szczególności w oświacie rolniczej. Geneza szkoły i jej rozwój w latach 1957 – 1977 została opracowana przez dr inż. Floriana Czajczyka (dyrektora Szkoły w latach 1959 – 1978) w pracy zbiorowej pod redakcją Stanisława Michalskiego "20 lat działalności Zespołu Szkół Rolniczych w Marszewie". Rozwój szkoły odzwierciedla różnorodność kierunków kształcenia.

W okresie dwudziestolecia postały:

 • Dwuzimowa Szkoła Rolnicza (1957 – 1962)
 • Dwuzimowa Szkoła Rolniczo – Gospodarcza (1959 – 1965)
 • Państwowe Technikum Rolnicze i Zasadnicza Szkoła Rolnicza (1962 – 1972)
 • Technika Rolnicze i Zasadnicze Szkoły (1972 – 1976)
 • Zespół Szkół Rolniczych (od 1 września 1976)
 • Punkt Konsultacyjny Zawodowego Studium Zaocznego Akademii Rolniczej w Poznaniu (od 1 kwietnia 1977 r.),
 • Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w latach 1976 – 1978

1957 – 1962  – Dwuzimowa Szkoła Rolnicza

Dwuzimowa Szkoła Rolnicza w Marszewie powstała 15 lutego 1957 r.  Mieściła się w pałacu będącym w administracji PGR Marszew. Organizatorem szkoły był Edward Błaszczak, a pierwszym kierownikiem został inż. Bolesław Kotecki. Od 15 listopada 1959 r. kierownictwo szkoły objął inż. Florian Czajczyk. Aby umożliwić właściwą organizację pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły i jej dalszy rozwój, w 1959 r. szkoła przejęła cały obiekt pałacowy. Okres nauczania trwał trzy semestry: dwa zimowe i jeden letni. Pierwszy – semestr zimowy – przeznaczony był na przypomnienie i poszerzenie wiadomości zdobytych w szkole podstawowej oraz przyswojenie nowych wiadomości objętych programem szkoły. Drugi okres – letni – to wdrażanie zdobytych wiadomości w szkole w gospodarstwach rodziców. Polegało to na prowadzeniu poletek doświadczalnych i chowu zwierząt (pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych). W trzecim – zimowym  semestrze – uczniowie ponownie w szkole zdobywali wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania.Była to szkoła środowiskowa przygotowująca do pracy uczniów powiatu pleszewskiego, a także powiatów sąsiednich: krotoszyńskiego, jarocińskiego i kaliskiego.

1959 – 1965  – Dwuzimowa Szkoła Rolniczo – Gospodarcza

W 1959 r. powołano Dwuzimową Szkołę Rolniczo – Gospodarczą, w której przez trzy semestry kształciły się dziewczęta. W pierwszym semestrze uczennice zdobywały wiadomości teoretyczne, które miały wdrożyć w gospodarstwie rodziców podczas drugiego semestru. Ostatni semestr to omówienie wykonanych zadań praktycznych oraz uzupełnienie i utrwalenie wiadomości. Program nauczania uwzględniał zakres pracy kobiet w gospodarstwie rolnym: uprawa roślin, chów zwierząt i gospodarstwo domowe

1962 – 1972  –  Państwowe Technikum Rolnicze i Zasadnicza Szkoła Rolnicza

W 1962 r. Dwuzimowe Szkoły Rolnicze zostały przemianowane na dwuletnie Zasadnicze Szkoły Rolnicze na podbudowie szkoły podstawowej. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Marszewie rekrutowała głównie młodzież wiejską w kolejności: z gospodarstw indywidualnych, z gospodarstw państwowych i spółdzielczych oraz z rodzin robotniczych i innych. 1 września 1962 r. uruchomiono szkołę dającą wykształcenie średnie – 4-letnie Państwowe Technikum Rolnicze na podbudowie zasadniczych szkół rolniczych oraz szkół przysposobienia rolniczego. Program 4-letniego technikum rolniczego obejmował przedmioty ogólnokształcące (dające możliwość zdania egzaminu dojrzałości) oraz zawodowe, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe (dające możliwość uzyskania tytułu technika). Zajęcia praktyczne prowadzone były w gospodarstwie rolnym Państwowego Gospodarstwa Rolnego Marszew i innych gospodarstwach: Kombinat PGR Taczanów, gospodarstwo Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Nowy Świat, RSP Żychlin; warsztaty Międzykółkowych Baz Maszynowych Czermin, Janków i Kowalew. Zorganizowana średnia szkoła rolnicza w Marszewie była drugą tego typu szkołą w woj. poznańskim. To miało ogromny wpływ na nabór młodzieży. Do szkoły uczęszczała młodzież z powiatu pleszewskiego, powiatów sąsiednich, ale  również z terenu całego województwa poznańskiego, a także z województw zielonogórskiego i wrocławskiego. W 1967 r. zorganizowano Wydział Kształcenia Korespondencyjnego w Marszewie. Jego kierownikiem został mgr inż. Kazimierz Jakóbczak. Od roku 1971 Wydział Kształcenia Korespondencyjnego przekształcono w Technikum Zaoczne.

W związku z gwałtownym rozwojem sieci szkół w Marszewie, dla zabezpieczenia odpowiedniej bazy dydaktycznej, nastąpiła budowa nowych obiektów dydaktycznych.
W 1968 r. oddano do użytku nowy gmach dydaktyczny i aulę szkolną. Do 1968 r. warunki bytowe młodzieży internatu był trudne. Szkoła i internat ze stołówką mieściły się  w jednym budynku  (byłym pałacu). Po oddaniu do użytku (1968 r.) nowego budynku dydaktycznego dotychczasowy budynek szkolny (pałac) po odnowieniu został przeznaczony na internat.

1972 – 1976  –  Technika Rolnicze i Zasadnicze Szkoły  

W 1972 r. nastąpiła reorganizacja szkolnictwa rolniczego we wszystkich jego formach. W Marszewie powstały:

 • Technikum Rolnicze 3 – letnie na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej,
 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza 2 – letnia,
 • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa 3 – letnia (w roku szkolnym 1974/75   przekształcona w 2 – letnią),
 • Zaoczne Technikum Rolnicze na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej,
 • Telewizyjne Technikum Rolnicze na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej.

Z dniem 1 września 1973 r. istniejące na terenie powiatu pleszewskiego zasadnicze szkoły rolnicze i szkoły przysposobienia rolniczego przekształcono w szkoły filialne Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Marszewie. W ten sposób powstały filie Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Marszewie w miejscowościach: –  Galew, Nowolipsk, Białobłoty, Jedlec, Kucharki, Kuczków.

Z dniem 1 stycznia 1974 r. Technikum Rolnicze w Marszewie prowadziło całość spraw związanych z oświatą pozaszkolną, a od 1 września 1974 r. Technikum Rolnicze przyjęło  nazwę Szkoła Powiatowa – Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie. Dla zabezpieczenia kadr na potrzeby mechanizacji rolnictwa z dniem 1 września 1975 r. uruchomiono 3 – letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa. W tym okresie nastąpił dalszy dynamiczny rozwój szkoły. Szkoła oddała do użytku stadion szkolny nowe pracownie przedmiotowe (7 pracowni) dla Technikum Mechanizacji, warsztaty szkolne oraz poligon nauki jazdy. W 1975 r. został oddany do użytku nowy budynek internatowy wraz ze stołówką i zapleczem.

1976 – 1978  –  Zespół Szkół Rolniczych

W wyniku zmian administracyjnych (likwidacja powiatów i powstanie nowych województw) od 1 września 1976 r. szkoły w Marszewie zostały przekształcone i otrzymały nazwę Zespół Szkół Rolniczych w Marszewie. W jego skład weszły następujące jednostki organizacyjno – programowe:

 • 3 – letnie Technikum Rolnicze,
 • 3 – letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa,
 • 3 – letnie Technikum Rolnicze – wieczorowe,
 • 3 – letnie Technikum Rolnicze – zaoczne,
 • 3,5 – letnie Technikum Rolnicze – zaoczne,
 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza,
 • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa,
 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza – Białobłoty,
 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza – Galew,
 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza – Nowolipsk,
 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza – Gołuchów,
 • Ośrodek Kursowego Szkolenia Rolniczego.

Technika 3 – letnie kształciły absolwentów Zasadniczych Szkół Rolniczych i Zasadniczych Szkół Mechanizacji Rolnictwa. Technikum 3,5 – letnie zaoczne (z semestrem wstępnym) kształciło absolwentów Przysposobienia Rolniczego oraz osoby posiadające dyplom wykwalifikowanego rolnika, pracujące bezpośrednio w rolnictwie.

Reasumując:

 • w pierwszym 20 leciu szkoła rozwijała się bardzo dynamicznie,
 • kierunki kształcenia odpowiadały (na każdym etapie) zapotrzebowaniu na wykształcone kadry w rolnictwie,
 • równolegle do rozwoju kierunków kształcenia rozwijała się baza dydaktyczno – wychowawcza,
 • dynamiczny i prawidłowy rozwój szkoły dał podwaliny pod utworzenie w Marszewie Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego i Punktu Konsultacyjnego Zawodowego Studium Zaocznego Akademii Rolniczej w Poznaniu,
 • po 20 latach działalności szkoła stała się czołową placówką oświaty rolniczej w byłym województwie poznańskim i największą w woj. kaliskim.

Punkt Konsultacyjny Zawodowego Studium Zaocznego Akademii Rolniczej  w Poznaniu.

Dwudziestoletni dorobek szkół rolniczych w Marszewie stworzył warunki do utworzenia Punktu Konsultacyjnego Zawodowego Studium Zaocznego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Placówka rozpoczęła działalność 1 kwietnia 1977 r. Kierownikiem administracyjnym został współorganizator placówki – dyrektor Zespołu Szkół mgr inż. Florian Czajczyk, a kierownikiem filii dr Henryk Szulc. Do stałych kontaktów w sprawach organizacyjnych pomiędzy uczelnią a zespołem szkół upoważniony został z – ca dyrektora mgr inż. Kazimierz Jakóbczak. W marszewskiej filii w pierwszej kolejności studia podjęli pracownicy zatrudnieni w rolnictwie lub pracujący na rzecz rolnictwa z południowej Wielkopolski, dla których bliskość placówki ułatwiło podjęcie dalszego kształcenia.

1976 – 1978   – Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego

Zespół Szkół Rolniczych w Marszewie był bardzo aktywnym organizatorem pozaszkolnej oświaty rolniczej. Aktywna działalność sfinalizowana została powstaniem z dniem 1 lipca 1976 r. Oddziału Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Sielinku, którym kierował mgr inż. Florian Czajczyk. Do działalności  Oddziału WOPR wykorzystywano bazę lokalową Zespołu Szkół Rolniczych w Marszewie. Początkowa działalność skoncentrowana była na pracy w terenie poprzez sieć tzw. Terenowych Punktów Informacyjnych, utworzonych w byłych miastach powiatowych województwa kaliskiego.
Z czasem jak rosły zadania stawiane WOPR–owi, kierownik Oddziału w Marszewie przygotował bazę do samodzielnej działalności. Przystąpiono do przebudowy byłego pałacu pod siedzibę i bazę dydaktyczno – noclegową oraz podjęto działania zmierzające do przejęcia gospodarstwa PGR Marszew. W lipcu 1978 r. z Oddziału powstała samodzielna jednostka organizacyjna Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Marszewie. Jego dyrektorem  został dotychczasowy dyrektor szkoły mgr inż. Florian Czajczyk, a szkoła prowadziła (zwłaszcza w pierwszych latach) ścisłą współpracę z nowopowstałą placówką. Współpraca znacząco wpłynęła na dalszy rozwój szkoły i ośrodka.

1978 – 1990   – Zespół Szkół Rolniczych

Od 1 września 1978 r. na stanowisko dyrektora szkoły został powołany mgr inż. Kazimierz Jakóbczak, który kontynuował prace nad rozwojem szkoły. Została ukończona organizacja warsztatów szkolnych na potrzeby szkół kształcących w zawodach mechanizacji rolnictwa. W warsztatach szkolnych powstały pracownie praktycznej nauki zawodu: pojazdów rolniczych, maszyn rolniczych, obróbki mechanicznej, obróbki ręcznej, spawalni, elektrotechniki pojazdowej i obróbki plastycznej. Szkoła nie tylko prowadziła kształcenie na dotychczasowych kierunkach, ale poszukiwała nowych form kształcenia. Została powołana szkoła policealna (młodzieżowa i dla dorosłych) kształcąca w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Szkoła wprowadziła nowe formy kształcenia. Powstały:

 • 5 – letnie Technikum Rolnicze (od 1981 r.),
 • 5 – letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa (od 1987 r.).

Absolwenci szkół podstawowych, którzy chcieli zdobyć wykształcenie na poziomie średnim, podejmowali chętniej naukę w 5 – letnich technikach. Rozwój i popularność 5 – letnich szkół średnich spowodowała stopniowe  i trwałe odchodzenie od 3 – letnich techników na podbudowie szkół zasadniczych. Koniec lat dziewięćdziesiątych i lata przełomu ustrojowego w Polsce były trudnym okresem dla oświaty rolniczej. Młodzież coraz rzadziej podejmowała naukę w Zasadniczych Szkołach Rolniczych. Rozwiązano ich filie w Białobłotach, Galewie, Gołuchowie i Nowolipsku. W 1990 r. szkoła prowadziła kształcenie na następujących kierunkach i specjalnościach:

 Na poziomie średnim:

 • Technikum Rolnicze 5 – letnie o specjalności uprawa roślin i hodowla zwierząt,
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa 5 – letnie o specjalności mechanizacja rolnictwa,
 • Technikum Rolnicze 3 – letnie na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej,
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa 3 – letnie na podbudowie Zasadniczej Szkoły Mechanizacja Rolnictwa,
 • Technikum Rolnicze Zaoczne 3 – letnie na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej.

Na poziomie zasadniczym:

 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe,
 • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa o specjalności mechanizacja rolnictwa.

1990 – 1998   – Zespół Szkół Rolniczych

Gospodarka rynkowa spowodowała konieczność otwarcia się na potrzeby rynku. Szkoła uruchomiła nowy kierunek kształcenia na poziomie zasadniczym: Zasadniczą Szkołę Zawodową o specjalności aparatowy przetwórstwa owocowo – warzywnego. W 1994 otwarła 5 – letnie Technikum Technologii Żywności. Ministerialne programy nauczania nie nadążały za zachodzącymi przemianami. Szkoła przy współpracy z Akademia Rolniczą w Poznaniu wprowadziła dwa programy wdrożeniowe:

 • Technikum Rolnicze 5 – letnie o specjalności organizacja rynku rolnego –  program opracował mgr inż. Kazimierz Jakóbczak,
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa 5 – letnie o specjalności ekonomika i organizacja usług technicznych w rolnictwie – program opracował mgr inż. Zenon Owieśny.

Dyrekcja szkoły przy wsparciu Rady Rodziców podjęła działania zmierzające do pozyskania gospodarstwa szkolnego. Działania zakończyły się pełnym sukcesem i szkoła w 1993 r. przejęła  od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa we wieczystą dzierżawę 190 ha gospodarstwo (w tym 86ha sadu oraz budynki gospodarcze i warsztatowe). W pozyskanym gospodarstwie została uruchomiona produkcja roślinna i hodowla trzody chlewnej. Zaniedbany przez dzierżawców sad wymagał kasacji i szkoła przystąpiła do rekultywacji pozyskując kolejne grunty orne. Gospodarstwo było znakomitą pracownią dla zajęć praktycznych z produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej oraz użytkowania sprzętu rolniczego. W tym okresie przygotowywano bazę dydaktyczna pod pracownie komputerowe. Piętro nad aulą szkolną systematycznie było przygotowywane pod stworzenie centrum informatycznego. W roku 1993 została uruchomiana pierwsza pracownia.  W latach dziewięćdziesiątych szkoła prowadziła kształcenie w następujących zawodach i specjalnościach.

Na poziomie średnim dla młodzieży:

 • Technikum Rolnicze 5 – letnie o specjalności uprawa roślin i hodowla zwierząt,
 • Technikum Rolnicze 5 – letnie o specjalności organizacja rynku rolnego wg programu wdrożeniowego,
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa 5 – letnie o specjalności mechanizacja rolnictwa,
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa 5 – letnie o specjalności ekonomika i organizacja usług technicznych w rolnictwie wg programu wdrożeniowego,
 • Technikum Technologii Żywności 5 – letnie w zawodzie technik technologii żywności.

Na poziomie zasadniczym dla młodzieży:

 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza o specjalności gospodarstwo domowe,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności aparatowy przetwórstwa owocowo – warzywnego,
 • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa o specjalności mechanizacja rolnictwa,
 • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa o specjalności mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Na poziomie średnim dla dorosłych:

 • Technikum Rolnicze Zaoczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej.

1998 – 2002  – Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

Przy Zespole Szkół utworzono zamiejscowe Studia Zaoczne  Wydziału  Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu na kierunku Produkcja i Zarządzanie w Ogrodnictwie. Absolwenci naszej szkoły jak i innych szkół powiatu pleszewskiego mogli kontynuować naukę w dogodniejszych warunkach. Szkoła prowadziła współpracę z wieloma instytucjami mającymi znaczący wpływ na jej rozwój.

Była to współpraca z: Akademią Rolniczą w Poznaniu w zakresie:

 • technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • ekologii i ochrony środowiska,
 • produkcji zdrowej żywności,
 • techniki rolniczej,
 • techniki ochrony roślin. Wielkopolskim Katolickim Uniwersytetem Ludowym w Poznaniu w zakresie:
 • szkoleń dla rolników powiatu pleszewskiego,
 • specjalistycznych szkoleń dla młodzieży,
 • specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli z południowej Wielkopolski.

Wielkopolską Izbą Rolniczą oraz Towarzystwem Umiejętności Rolniczych w zakresie:

 • przygotowania językowego uczniów na praktyki zagraniczne,
 • współorganizowanie wyjazdów na praktyki zagraniczne.

zakładami, w których uczniowie odbywali praktyki zawodowe:

 • Kaliską Okręgową Spółdzielnią Mleczarską,
 • Spółdzielnią Mleczarską Kowalew – Dobrzyca,
 • Zakładami "Kotlin".

Z uczelniami, których studenci odbywali w szkole nauczycielskie praktyki: 

 • Akademią Rolniczą w Poznaniu,
 • Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Akademią Rolniczą we Wrocławiu,
 • Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu.

Istniała też stała współpraca z Zamiejscowym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Marszewie.

Podjęte działania stworzyły warunki na przekształcenie z dniem 1 grudnia 1998 r. Zespołu Szkół Rolniczych w Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W jego ramach przygotowano szeroką ofertę dla rolniczej oświaty pozaszkolnej.

Szkoła uruchomiła następujące  kształcenia kursowe:

 • prawo jazdy kategorii B i T,
 • operatorów kombajnów zbożowych i maszyn samobieżnych,
 • komputerowe stopnia podstawowego i zawansowanego,
 • zunifikowanego system rachunkowości rolnej,
 • językowe przygotowujące do kwalifikacji na praktyki zagraniczne,
 • stosowania środków ochrony roślin i użytkowania opryskiwaczy.

W lutym 2001 r. szkoła oddała do użytku Stację Kontroli Opryskiwaczy. Stacja ukierunkowana jest na potrzeby rolnictwa powiatu pleszewskiego, prowadzi atestację opryskiwaczy i fachowe doradztwo. Wykorzystywana jest też jako pracownia techniki ochrony roślin na potrzeby szkoleniowe.

Szkoła nieustannie poszukiwała nowych kierunków kształcenia stosownie do potencjalnych możliwości dydaktycznych i w tym okresie uruchomiła:

 • 5 – letnie Technikum Agrobiznesu (od 1998 r.),
 • Liceum Techniczne o profilu ekonomiczno-administracyjnym (od 2000 r.),
 • Liceum Techniczne o profilu elektronicznym (od 2000 r.).

2002 – 2006  – Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

W 2002 r. przekształcono szkoły, aby dostosować kształcenie do wymogów reformy oświatowej. W pierwszym okresie działały dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe oraz został uruchomiony nabór do ponadgimnazjalnych szkół dla młodzieży. Uruchomiono następujące szkoły ponadgimnazjalne:

Technikum – kształcące w zawodach:

 • technik agrobiznesu,
 • technik mechanizacji rolnictwa,
 • technik rolnik,
 • technik technologii żywności.

Liceum Profilowane – o profilach:

 • ekonomiczno-administracyjnym,
 • elektronicznym.

Zasadnicza Szkołę Zawodową – kształcącą w zawodach:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Kształcenie w szkołach dla dorosłych odbywało się na dotychczasowych zasadach a w kolejnych latach przewidzianych w reformie uruchomiono   Technikum Uzupełniające (forma zaoczna) na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej   – kształcące w zawodach:

 • technik mechanizacji rolnictwa,
 • technik rolnik.

Szkołę Policealną – kształcącą w zawodach:

 • technik agrobiznesu,
 • technik rolnik.

Systematycznie rozwijała się baza dydaktyczna szkoły i w tym okresie zostały uruchomione:

 • centrum informatyczne (4 pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym),
 • Szkolne Centrum Informacji – w czytelni szkolnej 4 stanowiska komputerowe ze stałym łączem internetowym dostępne dla uczniów,
 • sześć pracowni multimedialnych wyposażonych w laptop i rzutnik multimedialny,
 • pracownia analizy żywności,
 • laboratorium chemii,
 • dwa laboratoria językowe.

Dyrekcja podjęła współpracę z Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie, dzięki której uczniowie mogli zdobywać specjalistyczne umiejętności praktyczne na organizowanych praktykach zawodowych (programowanie, obsługa obrabiarek sterownych numerycznie CNC i organizacja zajęć w firmie symulacyjnej), zajęciach praktycznych (laboratorium elektroniczne, obróbka mechaniczna, stacja kontroli pojazdów) i kursach spawalniczych. W tym okresie znaczący wpływ na oblicze szkoły wywarły decyzje jednostki prowadzącej. W  roku 2004  Zarząd Powiatu podjął decyzję o sprzedaży budynku warsztatowego (w hali głównej mieściła się Stacja Kontroli Opryskiwaczy z pracownią techniki ochrony roślin),a następnie przekazał w dzierżawę gospodarstwo szkolne.

Do dyspozycji szkoły pozostało 36 ha gruntów ornych i doświadczalna część budynków gospodarskich. Decyzja podyktowana była warunkami ekonomicznymi. Znacząco jednak obniżyła potencjał  dydaktyczny kształcenia praktycznego z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i techniki rolniczej. Zmieniające się warunki życia społeczeństwa spowodowały, że z internatu korzystała coraz mniejsza liczba uczniów. Toteż w uzgodnieniu i przy wsparciu Starostwa Powiatowego szkoła przystąpiła do przebudowy internatu. Po modernizacji budynek internatu spełnia następujące funkcje:

 • parter – schronisko młodzieżowe i noclegownia dla studentów,
 • 1 piętro – pracownie przedmiotowe mechanizacji,
 • 2 piętro – internat,
 • 3 piętro – laboratoria i pracownie języków obcych.

W 2006 r. szkoła otrzymała zgodę na prowadzenie ośrodka egzaminowania i uzyskała certyfikat do przeprowadzania egzaminów zawodowych w zawodach:

 • technik mechanizacji rolnictwa,
 • technik rolnik,
 • technik technologii żywności,
 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – czasy współczesne

1 września 2006 r. stanowisko dyrektora szkoły objęła mgr Grażyna Borkowska. Priorytetowym zadaniem stał się właściwy i optymalny wybór kierunków kształcenia. Szkoła zrezygnowała z naboru do Liceów Profilowanych i złożyła ofertę kształcenia w Technikum

w zawodach: technik weterynarii, technik żywienia i gospodarstwa domowego. Szkoła była i jest dobrze postrzegana przez społeczność lokalną, społeczność ziemi pleszewskiej i południowej wielkopolski. O uznaniu jej wartości najlepiej świadczy fakt, że w chwili obecnej znajduje się ona na liście Ministerstwa Rolnictwa i Marszałka Wielkopolskiego do przejęcia w sieć wiodących szkół ministerialnych lub marszałkowskich.

Szkoła była i jest jedną z najlepszych placówek oświaty rolniczej w Wielkopolsce. Oświata rolnicza z uwagi na specyfikę zawodów była, jest i będzie jedną z najdroższych form kształcenia. Temu zadaniu muszą sprostać jednostki prowadzące.

29 września 2007 r. – 50-lecie Szkoły w Marszewie

Miały miejsce uroczyste obchody 50-lecia Szkoły w Marszewie. To święto szkoły i ludzi, którzy przez pół wieku ja tworzyli, wpływali na jej rozwój i kształt: dyrekcji, rad pedagogicznych, rad rodziców, uczniów – dziś absolwentów. W większym lub mniejszym stopniu jest ona częścią Ich życia. (zob. Złoty Jubileusz Szkoły w Marszewie).

Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego

1 września 2010 r. szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

10 listopada 2010 r. – Nadanie imienia płk. Ludwika Bociańskiego Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej

10 listopada 2010 roku miały miejsce uroczyste obchody nadanie imienia płk. Ludwika Bociańskiego Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej. Uroczystości nadania imienia szkole rozpoczęły się Mszą świętą o godzinie 9.00 w szkolnej auli. Głównym celebransem mszy był ksiądz Prałat Henryk Szymiec.

Następnie zaproszeni goście oraz uczniowie i nauczyciele przeszli pod główne wejście szkoły, w pobliżu którego ustawiono kamień z tablicą pamiątkową ku czci patrona – płk. Ludwika Bociańskiego. Na tablicy umieszczono napis: Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie Poniżej możemy przeczytać myśl Platona "Nie urodziliśmy się dla siebie lecz dla naszej Ojczyzny". Centralne miejsce tablicy zajmuje herb powiatu oraz napis: Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. płk. Ludwika Bociańskiego. Ostatnie słowa na tablicy brzmią: Syn Ziemi Pleszewskiej płk. Ludwik Bociański 1892-1970.

1 stycznia 2018 r. – zmiana organu prowadzącego.

Szkołę przejęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Fakt ten zadecydował o nowym trendzie rozwojowym szkoły. Przede wszystkim o szybkim tempie zmian unowocześniających placówkę.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

1 września 2019 r. szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, która firmuje placówki prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.