Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Rekrutacja do naszej placówki oświatowej na rok szkolny 2021 - 2022

Sieć Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

UWAGA

Kandydaci do poniższych zawodów zobowiązani są do złożenia wypełnionych formularzy:

FORMULARZE DLA KANDYDATÓW NA BADANIA LEKARSKIE DLA ZAWODÓW:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik weterynarii
 • technik architektury krajobrazu

1. OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

2. OŚWIADCZENIE DOT. STANU ZDROWIA

 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszonyharmonogramuwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w  150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie  130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z  39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe). 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE,
Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.

 Rodzaj czynności

 Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania

wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 17 maja 2021 r.

do21 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r.

do 5 sierpnia 2021 r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduj

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

 

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021 r.

5 sierpnia 2021 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021 r.

6

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 17 maja 2021 r.

do 26 lipca 2021 r.

od 3 sierpnia 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.

7

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2021 r.

do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r.

do godz. 14.00

23 sierpnia 2021 r.

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Przygotowano na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

Dajemy dobry zawód - dołącz już dzisiaj i rozpocznij naukę w naszej szkole

Zobacz więcej zdjęć naszej szkoły>>


REGULAMIN REKRUTACJI

ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

ABSOLWENT MOŻE PRACOWAĆ:

 • w przedsiębiorstwach serwisujących ciągniki i maszyny rolnicze,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych,
 • świadcząc usługi mechanizacyjne, naprawcze, serwisowe i dystrybucyjne części zamiennych do sprzętu rolniczego; prowadząc własne gospodarstwo rolne;

Rolnik

ABSOLWENT MOŻE PRACOWAĆ:

 • w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych związanych z produkcją rolniczą,
 • w gospodarstwach rolnym, prowadząc własną działalność np.:
  gospodarstwo ekologiczne czy sprzedaż
  produktów rolnych i zwierząt gospodarskich.

Podjąłeś decyzję? - złóż odpowiednie dokumenty już teraz

 

 

TECHNIKUM

Technik architektury krajobrazu

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • rośliny ozdobne
 • obiekty architektury krajobrazu
 • mechanizacja prac
 • projektowanie obiektów małej architektury
 • urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • projektować zieleń miejską, ogrody prywatne, szkółki z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
 • pielęgnować i konserwować istniejące i projektowane elementy architektury krajobrazu,
 • tworzyć koncepcję i dokumentację architektoniczną zarówno metodą tradycyjną, jak i z wykorzystaniem komputera,
 • kierować własną firmę i prowadzić uproszczoną rachunkowość oraz sporządzać kosztorysy.
 • uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem kat. T oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy

KARIERA ZAWODOWA:

 • możesz pracować w przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni (ogrody, parki, skwery)
 • w biurach i instytucjach zajmujących się projektowaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • możesz być zatrudniony w gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni
 • możesz być właścicielem przedsiębiorstwa zajmującego się urządzaniem,
 • projektowaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni
 • możesz kontynuować naukę na studiach wyższych

Podjąłeś decyzję? - złóż odpowiednie dokumenty już teraz

 

 


 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • elektrotechnika
 • obróbka materiałów
 • przepisy ruchu drogowego
 • podstawy techniki w rolnictwie
 • eksploatacja systemów agrotronicznych
 • wykonywanie napraw pojazdów i maszyn

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • wykorzystania nawigacji satelitarnej do poruszania się ciągnikiem po zagonie
 • diagnostyki, eksploatacji oraz obsługi nowoczesnego sprzętu rolniczego i transportu samochodowego
 • naprawy oraz konserwacji, pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej
 • uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem kat. B, T oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy

KARIERA ZAWODOWA:

 • możesz przejąć i prowadzić własne gospodarstwo rolne
 • możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych i serwisowych
 • możesz podjąć pracę jako przedstawiciel handlowy producentów sprzętu rolniczego lub jako serwisant renomowanego sprzętu rolniczego
 • możesz kontynuować naukę na studiach wyższych

Podjąłeś decyzję? - złóż odpowiednie dokumenty już teraz

 

 


 

Technik technologii żywności

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • podstawy przemysłu spożywczego
 • technologia produkcji cukierniczej
 • pracownia produkcji cukierniczej
 • ocena i analiza jakości żywności
 • maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym
 • magazynowanie produktów żywnościowych

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • przygotowywać różnego rodzaju ciasta wytwarzać i stosować do dekorowania i przekładania nadzienia, kremy, polewy, masy cukiernicze
 • tworzyć dekoracje i wykończenie ciast i wyrobów cukierniczych
 • przeprowadzać analizę przydatności surowców, produktów i wyrobów gotowych,
 • organizować i nadzorować produkcję wyrobów spożywczych
 • prowadzić dokumentację produkcyjną oraz obliczać technologiczne zużycie surowców

KARIERA ZAWODOWA:

 • podjęcie pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego, gastronomii, cukierniach, piekarniach, laboratoriach analizy żywności
 • możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej
 • łatwość poszerzenia kwalifikacji zawodowych na kursach kwalifikacyjnych np. kucharz, organizowanie usług gastronomicznych
 • kontynuowanie nauki na studiach wyższych w szczególności na kierunkach: Technologia żywności, Biotechnologia żywności, Towaroznawstwo, Zarządzanie jakością żywności, Chemia

Podjąłeś decyzję? - złóż odpowiednie dokumenty już teraz

 

 


 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • systemy energetyki odnawialnej oddziaływanie energetyki odnawialnej na środowisko
 • montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • poznasz nowoczesne technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (słońce, wiatr, woda, geotermia, biomasa)
 • montażu oraz nadzorowania urządzeń takich jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, elektrownie wodne, pompy ciepła

KARIERA ZAWODOWA:

 • zatrudnienie w firmach projektowych i instalacyjnych w sektorze OZE
 • kontynuacja nauki na studiach wyższych w szczególności z zakresu energetyki
 • założenie własnej działalności gospodarczej
 • zatrudnienie w sektorze administracji na stanowisku nadzoru technicznego i obsługi inwestycji odnawialnych źródeł energii

Podjąłeś decyzję? - złóż odpowiednie dokumenty już teraz

 

 


 

Technik weterynarii

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • anatomia i fizjologia zwierząt
 • chów zwierząt
 • rozród i inseminacja zwierząt
 • diagnostyka chorób zwierząt
 • choroby zwierząt
 • kontrola weterynaryjna

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych oraz wykonywania zabiegów inseminacyjnych u zwierząt
 • wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt
 • wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego
 • uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem kat. B oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy

KARIERA ZAWODOWA:

 • możesz być zatrudniony jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach zwierząt
 • możesz pracować w zakładach hodowli i unasieniania zwierząt
 • w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym
 • zdobyte wykształcenie umożliwia samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego
 • możesz kontynuować naukę na studiach wyższych np. medycyna, weterynaria

Podjąłeś decyzję? - złóż odpowiednie dokumenty już teraz

 


 

INTERNAT

PRZYJAZNY PRZYTULNY RADOSNY

 • usytuowanie obok szkoły–gwarantowana pobudka,
 • przyjazna atmosfera i piękne położenie (bliskość drzew i parku, nowe znajomości, życzliwa kadra),
 • możliwość skorzystania z pakietu gier planszowych,
 • dostęp do wyposażonej w ekran, projektor multimedialny oraz komputer sali konferencyjnej,
 • możliwość rozwoju osobistego,
 • internat pracuje 6 dni w  tygodniu.

U NAS POCZUJESZ SIĘ JAK W DOMU!!!

Do dyspozycji naszych wychowanków  mamy:

 • miejsca w przestronnych 1,2-3 -osobowych pokojach o wysokim standardzie;
 • nowo wyremontowane łazienki i sanitariaty;
 • nowoczesny aneks kuchenny w pełni wyposażony.
 • Oferujemy dostęp do bezprzewodowego  internetu   Wi-Fi
 • Stołówka zaprasza codziennie na smaczne i świeże dania. Śniadania i kolacje wydawane są w formie szwedzkiego stołu Miła obsługa sprawia, że każdy poczuje się tu jak u siebie w domu odnajdując smak domowej kuchni.
 • W ramach aktywnej organizacji czasu wolnego młodzież ma możliwość korzystania z siłowni oraz z sali gimnastycznej w szkole.
 • Pod opieką wykwalifikowanej kadry uczniowie uczestniczą w okazjonalnych uroczystościach, grach, zabawach i zawodach sportowych organizowanych przez Internat.
 • Każdy z wychowanków znajdzie tu spokój i ciszę, jaka potrzebna jest do nauki oraz wypoczynku.

ZAPRASZAMY

 

Podjąłeś decyzję o nauce w naszej szkole? - złóż podanie o przyjęcie do internatu już teraz

 


 

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

ZAPISZ SIĘ NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
NAUKA NA KKZ JEST BEZPŁATNA!

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się każda osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa) czy sytuację na rynku pracy (oferta dla studentów, osób pracujących jak i bezrobotnych).

Nabór na KKZ trwa cały rok - rozpoczęcie zajęć z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Jest to bardzo elastyczny system kształcenia, który umożliwia w krótkim czasie przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji i wiedzy, a tym samym sprostanie oczekiwaniom pracodawcy.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Chcąc uzyskać tytuł technika (tytuł ukończenia Technikum) lub wykwalifikowanego robotnika (tytuł ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej) należy ukończyć wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie.

Tytuł technika wymaga dodatkowo poświadczenia posiadania średniego wykształcenia.

WYKAZ KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH
PLANOWANYCH NA ROK 2021/2022

Zawód

Kwalifikacja

ROLNIK/TECHNIK ROLNIK

 • KWALIFIKACJA I

ROL. 04

Prowadzenie produkcji rolniczej

TECHNIK ROLNIK

 • KWALIFIKACJA II

ROL.10

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 • KWALIFIKACJA I

ELE.10

Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 • KWALIFIKACJA II

ELE.11

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

JEŹDZIEC

ROL.01

Jeździectwo i trening koni

O przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą ubiegać się osoby:

 • które ukończyły 18 lat
 • posiadają świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w danej kwalifikacji.

Wymagana dokumentacja:

 • karta zgłoszenia
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w danej kwalifikacji.