Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Rekrutacja do naszej placówki oświatowej na rok szkolny 2022 - 2023

Rekrutacja na Rok Szkolny 2022-2023

Poznaj naszą szkołę

 

Nabór elektroniczny

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE,
Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

od 16 maja 2022 r.

do 20 czerwca 2022 r.

do godz. 15.00

Od 3 sierpnia 2022 r.

do 5 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie
 o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wnioski, w tym zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 24 czerwca 2022 r.

do 12 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

nie dotyczy

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności  zweryfikowanych  przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych
w oświadczeniach

do 19 lipca 2022 r.

12 sierpnia 2022 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 lipca 2022 r.

godz. 10.00

16 sierpnia 2022 r.

godz.10.00

5

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 16 maja 2022 r.
do 25 lipca 2022 r. 

od 3 sierpnia 2022 r.

do 19 sierpnia 2022 r.

6

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 20 lipca 2022 r.
do 1 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00

od 16 sierpnia 2022 r.
do 25 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2022 r.
do godz. 13.00

26 sierpnia 2022 r.

do godz. 13.00

8

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole

2  sierpnia 2022 r.

26 sierpnia 2022 r.

9

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 3  sierpnia 2022 r.

do 29 sierpnia 2022 r.

10

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5  sierpnia  2022 r.

do 29 sierpnia 2022 r.

11

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

12

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

13

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Pliki do pobrania i wypełnienia:

 1. Informacja dla kandydatówInformacja dla kandydatów - w sprawie uzyskania zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego  braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 2. Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
 3. Oświadczenie o stanie zdrowia

 Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

Dajemy dobry zawód - dołącz już dzisiaj i rozpocznij naukę w naszej szkole

Zobacz więcej zdjęć naszej szkoły>>


REGULAMIN REKRUTACJI

ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

ABSOLWENT MOŻE PRACOWAĆ:

 • w przedsiębiorstwach serwisujących ciągniki i maszyny rolnicze,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych,
 • świadcząc usługi mechanizacyjne, naprawcze, serwisowe i dystrybucyjne części zamiennych do sprzętu rolniczego; prowadząc własne gospodarstwo rolne;

Rolnik

ABSOLWENT MOŻE PRACOWAĆ:

 • w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych związanych z produkcją rolniczą,
 • w gospodarstwach rolnym, prowadząc własną działalność np.:
  gospodarstwo ekologiczne czy sprzedaż
  produktów rolnych i zwierząt gospodarskich.

Podjąłeś decyzję? - złóż odpowiednie dokumenty już teraz

 

 

TECHNIKUM

Technik architektury krajobrazu

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • rośliny ozdobne
 • obiekty architektury krajobrazu
 • mechanizacja prac
 • projektowanie obiektów małej architektury
 • urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • projektować zieleń miejską, ogrody prywatne, szkółki z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
 • pielęgnować i konserwować istniejące i projektowane elementy architektury krajobrazu,
 • tworzyć koncepcję i dokumentację architektoniczną zarówno metodą tradycyjną, jak i z wykorzystaniem komputera,
 • kierować własną firmę i prowadzić uproszczoną rachunkowość oraz sporządzać kosztorysy.
 • uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem kat. T oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy

KARIERA ZAWODOWA:

 • możesz pracować w przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni (ogrody, parki, skwery)
 • w biurach i instytucjach zajmujących się projektowaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • możesz być zatrudniony w gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni
 • możesz być właścicielem przedsiębiorstwa zajmującego się urządzaniem,
 • projektowaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni
 • możesz kontynuować naukę na studiach wyższych

Podjąłeś decyzję? - złóż odpowiednie dokumenty już teraz

 

 


 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • elektrotechnika
 • obróbka materiałów
 • przepisy ruchu drogowego
 • podstawy techniki w rolnictwie
 • eksploatacja systemów agrotronicznych
 • wykonywanie napraw pojazdów i maszyn

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • wykorzystania nawigacji satelitarnej do poruszania się ciągnikiem po zagonie
 • diagnostyki, eksploatacji oraz obsługi nowoczesnego sprzętu rolniczego i transportu samochodowego
 • naprawy oraz konserwacji, pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej
 • uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem kat. B, T oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy

KARIERA ZAWODOWA:

 • możesz przejąć i prowadzić własne gospodarstwo rolne
 • możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych i serwisowych
 • możesz podjąć pracę jako przedstawiciel handlowy producentów sprzętu rolniczego lub jako serwisant renomowanego sprzętu rolniczego
 • możesz kontynuować naukę na studiach wyższych

Podjąłeś decyzję? - złóż odpowiednie dokumenty już teraz

 

 


 

Technik technologii żywności

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • podstawy przemysłu spożywczego
 • technologia produkcji cukierniczej
 • pracownia produkcji cukierniczej
 • ocena i analiza jakości żywności
 • maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym
 • magazynowanie produktów żywnościowych

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • przygotowywać różnego rodzaju ciasta wytwarzać i stosować do dekorowania i przekładania nadzienia, kremy, polewy, masy cukiernicze
 • tworzyć dekoracje i wykończenie ciast i wyrobów cukierniczych
 • przeprowadzać analizę przydatności surowców, produktów i wyrobów gotowych,
 • organizować i nadzorować produkcję wyrobów spożywczych
 • prowadzić dokumentację produkcyjną oraz obliczać technologiczne zużycie surowców

KARIERA ZAWODOWA:

 • podjęcie pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego, gastronomii, cukierniach, piekarniach, laboratoriach analizy żywności
 • możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej
 • łatwość poszerzenia kwalifikacji zawodowych na kursach kwalifikacyjnych np. kucharz, organizowanie usług gastronomicznych
 • kontynuowanie nauki na studiach wyższych w szczególności na kierunkach: Technologia żywności, Biotechnologia żywności, Towaroznawstwo, Zarządzanie jakością żywności, Chemia

Podjąłeś decyzję? - złóż odpowiednie dokumenty już teraz

 

 


 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • systemy energetyki odnawialnej oddziaływanie energetyki odnawialnej na środowisko
 • montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • poznasz nowoczesne technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (słońce, wiatr, woda, geotermia, biomasa)
 • montażu oraz nadzorowania urządzeń takich jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, elektrownie wodne, pompy ciepła

KARIERA ZAWODOWA:

 • zatrudnienie w firmach projektowych i instalacyjnych w sektorze OZE
 • kontynuacja nauki na studiach wyższych w szczególności z zakresu energetyki
 • założenie własnej działalności gospodarczej
 • zatrudnienie w sektorze administracji na stanowisku nadzoru technicznego i obsługi inwestycji odnawialnych źródeł energii

Podjąłeś decyzję? - złóż odpowiednie dokumenty już teraz

 

 


 

Technik weterynarii

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • anatomia i fizjologia zwierząt
 • chów zwierząt
 • rozród i inseminacja zwierząt
 • diagnostyka chorób zwierząt
 • choroby zwierząt
 • kontrola weterynaryjna

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych oraz wykonywania zabiegów inseminacyjnych u zwierząt
 • wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt
 • wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego
 • uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem kat. B oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy

KARIERA ZAWODOWA:

 • możesz być zatrudniony jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach zwierząt
 • możesz pracować w zakładach hodowli i unasieniania zwierząt
 • w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym
 • zdobyte wykształcenie umożliwia samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego
 • możesz kontynuować naukę na studiach wyższych np. medycyna, weterynaria

Podjąłeś decyzję? - złóż odpowiednie dokumenty już teraz

 


 

INTERNAT

PRZYJAZNY PRZYTULNY RADOSNY

 • usytuowanie obok szkoły–gwarantowana pobudka,
 • przyjazna atmosfera i piękne położenie (bliskość drzew i parku, nowe znajomości, życzliwa kadra),
 • możliwość skorzystania z pakietu gier planszowych,
 • dostęp do wyposażonej w ekran, projektor multimedialny oraz komputer sali konferencyjnej,
 • możliwość rozwoju osobistego,
 • internat pracuje 6 dni w  tygodniu.

U NAS POCZUJESZ SIĘ JAK W DOMU!!!

Do dyspozycji naszych wychowanków  mamy:

 • miejsca w przestronnych 1,2-3 -osobowych pokojach o wysokim standardzie;
 • nowo wyremontowane łazienki i sanitariaty;
 • nowoczesny aneks kuchenny w pełni wyposażony.
 • Oferujemy dostęp do bezprzewodowego  internetu   Wi-Fi
 • Stołówka zaprasza codziennie na smaczne i świeże dania. Śniadania i kolacje wydawane są w formie szwedzkiego stołu Miła obsługa sprawia, że każdy poczuje się tu jak u siebie w domu odnajdując smak domowej kuchni.
 • W ramach aktywnej organizacji czasu wolnego młodzież ma możliwość korzystania z siłowni oraz z sali gimnastycznej w szkole.
 • Pod opieką wykwalifikowanej kadry uczniowie uczestniczą w okazjonalnych uroczystościach, grach, zabawach i zawodach sportowych organizowanych przez Internat.
 • Każdy z wychowanków znajdzie tu spokój i ciszę, jaka potrzebna jest do nauki oraz wypoczynku.

ZAPRASZAMY

 

Podjąłeś decyzję o nauce w naszej szkole? - złóż podanie o przyjęcie do internatu już teraz

 


 

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

ZAPISZ SIĘ NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
NAUKA NA KKZ JEST BEZPŁATNA!

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się każda osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa) czy sytuację na rynku pracy (oferta dla studentów, osób pracujących jak i bezrobotnych).

Nabór na KKZ trwa cały rok - rozpoczęcie zajęć z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Jest to bardzo elastyczny system kształcenia, który umożliwia w krótkim czasie przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji i wiedzy, a tym samym sprostanie oczekiwaniom pracodawcy.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Chcąc uzyskać tytuł technika (tytuł ukończenia Technikum) lub wykwalifikowanego robotnika (tytuł ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej) należy ukończyć wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie.

Tytuł technika wymaga dodatkowo poświadczenia posiadania średniego wykształcenia.

WYKAZ KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH
PLANOWANYCH NA ROK 2021/2022

Zawód

Kwalifikacja

ROLNIK/TECHNIK ROLNIK

 • KWALIFIKACJA I

ROL. 04

Prowadzenie produkcji rolniczej

TECHNIK ROLNIK

 • KWALIFIKACJA II

ROL.10

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 • KWALIFIKACJA I

ELE.10

Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 • KWALIFIKACJA II

ELE.11

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

JEŹDZIEC

ROL.01

Jeździectwo i trening koni

O przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą ubiegać się osoby:

 • które ukończyły 18 lat
 • posiadają świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w danej kwalifikacji.

Wymagana dokumentacja:

 • karta zgłoszenia
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w danej kwalifikacji.