Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Oferta edukacyjna dla młodzieży

Zdobądź zawód na całe życie i ciesz się wolnością

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

☑ MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • rozpoznawania rodzajów i diagnostyk ę silników spalinowych, rozpoznawania usterek pojazdów i maszyn rolniczych,
  naprawy pojazdów i maszyn rolniczych,
 • wykonywania prac za pomocą agregatów cignikowych, obsługi maszyn i urządzeń rolniczych.

CO ZAPEWNIA SZKOŁA:

 • praktyki zawodowe,
 • wycieczki przedmiotowe na wystawy maszyn rolniczych Polagra Premiery – Pozna ń; Agro – Show w Bednarach),
 • bezpłatny kurs operatora kombajnu zbożowego,
 • bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii B oraz T.

ABSOLWENT MOŻE PRACOWAĆ:

 • w przedsiębiorstwach serwisujących ciągniki i maszyny rolnicze,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych,
 • świadcząc usługi mechanizacyjne, naprawcze, serwisowe i dystrybucyjne części zamiennych do sprzętu rolniczego;
  prowadząc własne gospodarstwo rolne;

Przedmioty zawodowe: prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy zawodowy, przepisy ruchu drogowego, obróbka materiałów, podstawy konstrukcji maszyn, użytkowanie maszyn i urządzeń rolniczych, użytkowanie pojazdów rolniczych, eksploatacja maszyn i urządzeń rolniczych, eksploatacja pojazdów rolniczych.

☑ OGRODNIK

W TRAKCIE KSZTAŁCENIA MOŻNA ZDOBYĆ WIADOMOŚCI ZWIĄZANE Z:

 • produkcją ogrodniczą i zielarską terenami zieleni
 • komponowaniem dekoracji roślinnych
 • ochroną roślin i środowiska przyrodniczego zarządzaniem w ogrodnictwie
 • ekoturystyką agroturystyką

CO ZAPEWNIA SZKOŁA:

 • praktyki zawodowe w firmach związanych z ogrodnictwem
 • zajęcia szkoleniowe organizowane przez firmy z branży ogrodniczej
 • wycieczki przedmiotowe na Polagra Premiery – Pozna ń, Agro-Show – Bednary, wykłady naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego,

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOŁY:

 • możliwość pracy w ogrodniczych gospodarstwach, przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych
 • prowadzić własne gospodarstwo ogrodniczo-rolnicze zajmować się ogrodnictwem ekologicznym
 • prowadzić uprawę roślin zielarskich i przyprawowych
 • prowadzić gospodarstwo szkółkarskie
 • zajmować się konserwacją terenów zieleni
 • możliwość kontynuacji nauki w branżowej szkole II stopnia i kursach kwalifikacyjnych

Przedmioty zawodowe: użytkowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń ogrodniczych, wykorzystanie techniki w uprawach ogrodniczych, wykorzystanie przepisów ruchu drogowego w kierowaniu ciągnikiem rolniczym, prowadzenie upraw sadowniczych i szkółkarskich, prowadzenie upraw warzywniczych, prowadzenie upraw roślin ozdobnych, prowadzenie firmy ogrodniczej, wykorzystanie języka
obcego w branży ogrodniczej.

☑ ROLNIK

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzenia  i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich, obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

CO ZAPEWNIA SZKOŁA:

 • warsztaty szkolne i pracownię produkcji rolniczej, praktyki zawodowe,
 • wycieczki przedmiotowe na wystawy maszyn rolniczych (Polagra Premiery – Pozna ń; Agro – Show w Bednarach),
 • bezpłatny kurs operatora kombajnu zbożowego,
 • bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii B oraz T.

ABSOLWENT MOŻE PRACOWAĆ:

 • w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych związanych z produkcją rolniczą,
 • w gospodarstwach rolnym,
 • prowadząc własną działalność np.: gospodarstwo ekologiczne czy sprzedaż produktów rolnych i zwierząt gospodarskich.

Przedmioty zawodowe: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, technika w rolnictwie, język obcy w rolnictwie, przepisy ruchu drogowego, podstawy działalności gospodarczej, bezpieczeństwo i higiena pracy, nauka jazdy ciągnikiem oraz praca z maszynami.


 

TECHNIKUM

☑ TECHNIK AGROBIZNESU

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • produkcja roślinna
 • produkcja zwierzęca
 • technika rolnicza
 • zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie
 • spółdzielczość i grupy producentów w warunkach gospodarki rynkowej

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem kat. T oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy
 • organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą
 • obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych 
  w produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • organizowania i wykonywania prac związanych 
  z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem
 • prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie

KARIERA ZAWODOWA:

 • możesz samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą
 • możesz podjąć pracę w przedsiębiorstwach rolno-produkcyjnych, usługowych i handlowych
 • możesz samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne
 • możesz pracować w instytucjach rynku rolnego, urzędach gmin i miast oraz instytucjach doradczych dla rolnictwa
 • możesz kontynuować naukę na studiach wyższych

☑ TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • rośliny ozdobne
 • obiekty architektury krajobrazu
 • mechanizacja prac
 • projektowanie obiektów małej architektury
 • urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • projektować zieleń miejską, ogrody prywatne, szkółki 
  z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
 • pielęgnować i konserwować istniejące i projektowane elementy architektury krajobrazu,
 • tworzyć koncepcję i dokumentację architektoniczną zarówno metodą tradycyjną, jak i z wykorzystaniem komputera,
 • kierować własną firmę i prowadzić uproszczoną rachunkowość oraz sporządzać kosztorysy.
 • uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem kat. T oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy

KARIERA ZAWODOWA:

 • możesz pracować w przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni (ogrody, parki, skwery)
 • w biurach i instytucjach zajmujących się projektowaniem 
  i zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • możesz być zatrudniony w gospodarstwach szkółkarskich 
  i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni
 • możesz być właścicielem przedsiębiorstwa zajmującego się urządzaniem, projektowaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni
 • możesz kontynuować naukę na studiach wyższych

☑ TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • podstawy przemysłu spożywczego
 • technologia produkcji cukierniczej
 • pracownia produkcji cukierniczej
 • ocena i analiza jakości żywności
 • maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym
 • magazynowanie produktów żywnościowych

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • przygotowywać różnego rodzaju ciasta
 • wytwarzać i stosować do dekorowania i przekładania nadzienia, kremy, polewy, masy cukiernicze
 • tworzyć dekoracje i wykończenie ciast i wyrobów cukierniczych
 • przeprowadzać analizę przydatności surowców, produktów 
  i wyrobów gotowych,
 • organizować i nadzorować produkcję wyrobów spożywczych
 • prowadzić dokumentację produkcyjną oraz obliczać technologiczne zużycie surowców

KARIERA  ZAWODOWA:

 • podjęcie pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego, gastronomii, cukierniach, piekarniach, laboratoriach analizy żywności
 • możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej
 • łatwość poszerzenia kwalifikacji zawodowych na kursach kwalifikacyjnych np. kucharz, organizowanie usług gastronomicznych
 • kontynuowanie nauki na studiach wyższych w szczególności na kierunkach: Technologia żywności, Biotechnologia żywności, Towaroznawstwo, Zarządzanie jakością żywności, Chemia

☑ TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • elektrotechnika
 • obróbka materiałów
 • przepisy ruchu drogowego
 • podstawy techniki w rolnictwie
 • eksploatacja systemów agrotronicznych
 • wykonywanie napraw pojazdów i maszyn

NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • wykorzystania nawigacji satelitarnej do poruszania się ciągnikiem po zagonie
 • diagnostyki, eksploatacji oraz obsługi nowoczesnego sprzętu rolniczego i transportu samochodowego
 • naprawy oraz konserwacji, pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej
 • uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem kat. B, T oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy

KARIERA ZAWODOWA:

 • możesz przejąć i prowadzić własne gospodarstwo rolne
 • możesz prowadzić własną działalność gospodarczą 
  w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych i serwisowych
 • możesz podjąć pracę jako przedstawiciel handlowy producentów sprzętu rolniczego lub jako serwisant renomowanego sprzętu rolniczego
 • możesz kontynuować naukę na studiach wyższych

☑ TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • systemy energetyki odnawialnej
 • oddziaływanie energetyki odnawialnej na środowisko
 • montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • poznasz nowoczesne technologie pozyskiwania energii 
  ze źródeł odnawialnych (słońce, wiatr, woda, geotermia, biomasa)
 • montażu oraz nadzorowania urządzeń takich jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, elektrownie wodne, pompy ciepła

KARIERA ZAWODOWA:

 • zatrudnienie w firmach projektowych i instalacyjnych  w sektorze OZE
 • kontynuacja nauki na studiach wyższych w szczególności  z zakresu energetyki
 • założenie własnej działalności gospodarczej
 • zatrudnienie w sektorze administracji na stanowisku nadzoru technicznego i obsługi inwestycji odnawialnych źródeł energii

☑ TECHNIK ROLNIK

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • produkcja roślinna
 • produkcja zwierzęca
 • technika w rolnictwie
 • prowadzenie produkcji rolniczej
 • organizowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej
 • organizowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem kat. T oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich
 • obliczania opłacalności produkcji rolniczej podejmowania decyzji na podstawie rachunku

KARIERA ZAWODOWA:

 • możesz samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne możesz także podejmować pracę w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
 • możesz samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą
 • możesz pracować w urzędach i instytucjach rolniczych  ARIMR, ARR, WODR.
 • możesz kontynuować naukę na studiach wyższych

☑ TECHNIK WETERYNARII

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • anatomia i fizjologia zwierząt
 • chów zwierząt
 • rozród i inseminacja zwierząt
 • diagnostyka chorób zwierząt
 • choroby zwierząt
 • kontrola weterynaryjna

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych oraz wykonywania zabiegów inseminacyjnych u zwierząt
 • wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych 
  w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt
 • wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego
 • uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem kat. B oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy

KARIERA  ZAWODOWA:

 • możesz być zatrudniony jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach zwierząt
 • możesz pracować w zakładach hodowli i unasieniania zwierząt
 • w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze  sanitarno-weterynaryjnym
 • zdobyte wykształcenie umożliwia samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego
 • możesz kontynuować naukę na studiach wyższych np. medycyna, weterynaria