Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

   

ZAPISZ SIĘ NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

NAUKA NA KKZ JEST BEZPŁATNA!

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się każda osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa) czy sytuację na rynku pracy (oferta dla studentów, osób pracujących jak i bezrobotnych).

Nabór na KKZ trwa cały rok - rozpoczęcie zajęć z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Jest to bardzo elastyczny system kształcenia, który umożliwia w krótkim czasie przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji i wiedzy, a tym samym sprostanie oczekiwaniom pracodawcy.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Chcąc uzyskać tytuł technika (tytuł ukończenia Technikum) lub wykwalifikowanego robotnika (tytuł ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej) należy ukończyć wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie.

Tytuł technika wymaga dodatkowo poświadczenia posiadania średniego wykształcenia.

WYKAZ KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH
PLANOWANYCH NA ROK 2021/2022

Zawód

Kwalifikacja

ROLNIK/TECHNIK ROLNIK

  • KWALIFIKACJA I

ROL. 04

Prowadzenie produkcji rolniczej

TECHNIK ROLNIK

  • KWALIFIKACJA II

ROL.10

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

  • KWALIFIKACJA I

ELE.10

Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

  • KWALIFIKACJA II

ELE.11

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

JEŹDZIEC

ROL.01

Jeździectwo i trening koni

 

O przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą ubiegać się osoby:

  • które ukończyły 18 lat
  • posiadają świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej,
  • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w danej kwalifikacji.

Wymagana dokumentacja:

  • karta zgłoszenia
  • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w danej kwalifikacji.