Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Szkolenie ambasadorów największej agencji płatniczej w Europie

Szkolenie dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie przeprowadził Krzysztof Kaliński – Zastępca Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pleszewie, absolwent szkoły. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał komplet materiałów informacyjno - promocyjnych przygotowanych przez Wielkopolski Oddział Regionalny ARiMR.

szkolenie ambasadorow 01

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie poznali zasady realizacji kontroli beneficjentów przeprowadzanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zakres czynności kontrolnych wykonywanych przez inspektorów terenowych Biura Kontroli na Miejscu.

szkolenie ambasadorow 02

Dodatkowo uczniom zostały przedstawione zasady „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Program obliguje wszystkich rolników, którzy prowadzą produkcję rolną w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność w ramach której są przechowywane nawozy do gospodarowania w sposób zapobiegający zanieczyszczaniu wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i ograniczający takie zanieczyszczenie.

szkolenie ambasadorow 03

Podczas szkolenia uczniowie poznali także aplikacje cyfrowe, które usprawniają pracę ARiMR, a rolnikom pozwalają oszczędzić czas na załatwianie spraw urzędowych:

 • eWniosekPlus – elektroniczne narzędzie umożliwiające ubieganie się o płatności bezpośrednie i obszarowe PROW bez konieczności wizyty w urzędzie. Aplikacja udostępnia wstępnie wypełniony wniosek o przyznanie płatności wraz z wyrysowanymi działkami rolnymi; weryfikuje poprawność wprowadzonych danych; informuje o błędach i brakach; daje wskazówki, jakie dodatkowe dokumenty rolnik powinien dołączyć.
  szkolenie ambasadorow 04
 • Portal IRZplus – łączy zalety elektronicznej księgi stada i platformy umożliwiającej załatwianie spraw wymaganych przy posiadaniu zwierząt gospodarskich. Dzięki portalowi można dokonywać przez internet zgłoszeń o zdarzeniach dotyczących zwierząt (urodzenia, kupno, zbycie, ubój itp.). Portal IRZplus umożliwia też złożenie zapotrzebowania na numery kolczyków, a także zamówienie paszportów dla bydła.
  szkolenie ambasadorow 05
 • Mobilna ARiMR – aplikacja na smartfony i tablety, która służy do kontaktu rolnika i Agencji. Za jej pomocą rolnik może przesłać do ARiMR np. zdjęcia dokumentów lub gruntów i upraw wymaganych do weryfikacji wniosku. Rolnik otrzymuje powiadomienie o konieczności np. wykonania zdjęcia działki. Po zalogowaniu się rolnik wybiera otrzymane z ARiMR zadanie. Aplikacja krok po kroku podpowie, co należy sfotografować, ile zdjęć zrobić, z jakiego miejsca i w jakim kierunku. Zdjęcia gruntów są geotagowane, czyli zawierają współrzędne geograficzne. Tak przygotowane fotografie rolnik przesyłam poprzez aplikację do ARiMR, gdzie następuje ocena poprawności ich wykonania. Dzięki temu może stać się zbędna wymiana pism czy osobista wizyta rolnika w urzędzie. Użycie aplikacji może ograniczyć kontrole przeprowadzane w gospodarstwie oraz skrócić czas obiegu dokumentów, a tym samym przyśpieszyć obsługę sprawy.
  szkolenie ambasadorow 06
 • eWoP umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. Zapewnia efektywną elektroniczną komunikację między beneficjentem a Agencją, a także usprawnia proces weryfikacji dokumentów, co w rezultacie przyspiesza wypłatę środków finansowych.

Elektroniczne wnioski o płatność można składać w ramach następujących działań:

 • 4.1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych;
 • 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój;
 • 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
 • 5.2 Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
 • 6.1 Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników;
 • 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
 • 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw;
 • 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej.

Portal eWoP umożliwia m.in.:

 • złożenie wniosku o płatność wraz z załącznikami, a także ewentualnych korekt;
 • wyświetlenie listy zapisanych i wysłanych wniosków lub korekt;
 • przegląd wiadomości i powiadomień wysyłanych przez ARiMR do rolnika.

Nowe narzędzie jest czytelne i przyjazne graficznie, a korzystanie z oferowanych funkcji łatwe i intuicyjne.

Do eWoP można logować się za pomocą posiadanego już loginu i hasła, które używane były dotąd przy korzystaniu z aplikacji eWniosekPlus czy IRZplus.

szkolenie ambasadorow 07

 • Platforma Usług Elektronicznych (PUE) służy do udostępniania drogą elektroniczną usług świadczonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Funkcjonalności portalu dostępne są dla wszystkich osób, które posiadają numer w Ewidencji Producentów ARiMR.

Platforma Usług Elektronicznych będzie głównym internetowym punktem dostępu do informacji oraz e-usług świadczonych przez ARiMR. Po autoryzacji Użytkownik w zintegrowany sposób zobaczy swoje dane w Agencji: dane osobowe i firmowe, listę złożonych wniosków i spraw z aktualnym statusem, historię zmian we wnioskach, spersonalizowane powiadomienia, informacje finansowe. Udostępnione e-usługi będą mogły być świadczone w jednolity i spersonalizowany sposób.

PUE będzie docelowo zintegrowane ze wszystkim systemami dziedzinowymi, a przede wszystkim z Centralnym Systemem Obsługi Beneficjenta, stanowiącym repozytorium wszystkich wniosków przez niego złożonych.

szkolenie ambasadorow 08

Program POZA MIASTEM TVP3 POZNAŃ
na temat kontroli beneficjentów przeprowadzanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

poza miastem tvp3 poznan