Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich

Procedury wewnętrzne regulujące ochronę ucznia przed krzywdzeniem

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
W  MARSZEWIE

SPIS TREŚCI

I. Wstęp SPIS TREŚCI    1

II. Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu do stosowania standardów     3

III. Dotychczasowe działania, które przynosiły pozytywne efekty w ochronie uczniów przed przemocą  3

IV. Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników  5

V. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem – zachowania niedozwolone wobec małoletnich  5

VI. Zasady bezpiecznej relacji Uczeń-Uczeń. Zachowania niedozwolone małoletnim 8

VII. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet   9

VIII. Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych uczniów  10

IX. Jak rozpoznać przemoc wobec ucznia ?   11

X. Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego  13

XI. Rozpoznawanie przemocy wobec ucznia niepełnosprawnego oraz chorego przewlekle  15

XII. Zasady i procedura postępowania w przypadku wykorzystywania seksualnego uczniów  16

XIII. Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia ucznia w szkole przez pracownika jednostki: 19

XIV. Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia ucznia w szkole przez rówieśników: 19

XV. Procedura postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 19

XVI. Procedury ochrony Uczniów przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie  20

XVII. Procedura Niebieskiej Karty 24

XVIII. Ważne telefony i adresy 26

XIX. Monitoring stosowania Standardów Ochrony Małoletnich 27

XX. Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego 27

XXI. Zasady udostępniania Standardów Ochrony Małoletnich 27

   Załącznik nr 1 – Karta interwencji 29

   Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niekaralności i zobowiązaniu do przestrzegania podstawowych zasad ochrony małoletnich  30

   Załącznik nr 3 – Monitoring standardów – ankieta 31

   Załącznik nr 4 – Wzór notatki służbowej  33

   Załącznik nr 5 – Oświadczenie pracownika 34

   Załącznik nr 6 – zakres danych pracownika niezbędnych do sprawdzenia w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 35

   Załącznik nr 7 – Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa 36

   Załącznik nr 8 – Wzór wniosku o wgląd w sytuację rodzinną ucznia 38

   Załącznik nr 9 – Plan pomocy Uczniowi 40

WSTĘP

Główną i niepodważalną zasadą, która kieruje wszystkimi działaniami podejmowanymi przez pracowników Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie jest troska o dobro małoletniego oraz jego najlepszy interes poprzez wspieranie jego rozwoju i rozpoznawanie jego potrzeb. Zdając sobie sprawę z konieczności szczególnej opieki i ochrony przed wszelkimi formami krzywdzenia, opracowaliśmy ten dokument. Jest on skierowany do wszystkich pracowników szkoły, zarówno pedagogicznych, jak i niepedagogicznych, praktykantów, wolontariuszy, oraz rodziców. Opracowaliśmy ten dokument w celu zapewnienia pewności, że nasza szkoła zawsze będzie podejmować wszelkie możliwe działania, aby zapobiegać krzywdzeniu małoletnich.

Wewnętrzne procedury regulujące ochronę uczniów przed przemocą są również zgodne z obowiązującymi w naszej Szkole dokumentami: Statutem, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, jak również z obowiązującymi przepisami prawa, m.in:

 • Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.;
 • Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991.120.526 ze zm.);
 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.);
 • Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.);
 • Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.);
 • Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”;
 • Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.) z mocą obowiązywania od 15 lutego 2024r.

Znaczące znaczenie przy ustalaniu procedur dotyczących postępowania w przypadkach cyberprzemocy i stalkingu miały następujące poradniki rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki:

 • „Bezpieczna Szkoła. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole”. Warszawa, sierpień 2017 r.
 • „Bezpieczna Szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Warszawa, wrzesień 2020 r.
 • „Standardy bezpieczeństwa online placówek oświatowych” Fundacja Odkrywców Innowacji, Warszawa 2015 r.
 • „Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół” Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2014 r.

Dokument ten reguluje procedury ochrony naszych uczniów przed krzywdzeniem, rozpoznawanie i reagowanie wszystkich członków społeczności szkolnej na niepokojące sytuację w określony procedurami sposób postępowania.

Niniejszy dokument w swojej pełnej treści, dostępny jest do pobrania w postaci pliku PDF