Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie
na rok szkolny 2020/2021

Organ prowadzący szkołę: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 • TECHNIKUM ORAZ BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Na podstawie:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737)

 • Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w szkole, wskazuje we wniosku kolejno interesujące go oddziały.
 • Każdy kandydat ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół
 • Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane.
 • W roku szkolnym 2020/2021 planowany jest nabór do oddziałów przedstawionych w tabeli.

 

TECHNIKUM 5 LETNIE

                  

Nazwa szkoły

Symbol oddziału

Nazwa zawodu

Język obcy

Punktowane przedmioty

Cykl kształcenia

Wymagane zaświadczenie

 

Technikum im. płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie

TB

Technik mechanizacji rolnictwa         i agrotroniki

 angielski
niemiecki

Język polski Matematyka

Fizyka

Technika/zajęcia techniczne

5 lat

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kat. B,T

 

Technikum im. płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie

TH

Technik architektury krajobrazu

 angielski
niemiecki

Przyroda Matematyka

Język polski

Biologia

5 lat

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kat. T

 

Technikum im. płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie

TR

Technik urządzeń         i systemów energetyki odnawialnej

angielski
niemiecki

 Język polski Matematyka

Technika/zajęcia techniczne

Fizyka

5 lat

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

Technikum im. płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie

TI

Technik technologii   żywności

 angielski
niemiecki

 Język polski Matematyka

Technika/zajęcia techniczne

Chemia

5 lat

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

Technikum im. płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie

TL

Technik weterynarii

 angielski
niemiecki

 Język polski Matematyka

Chemia

Biologia

5 lat

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kat. B

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 3 – LETNIA

 

Nazwa szkoły

Symbol oddziału

Nazwa zawodu

Język obcy

Punktowane przedmioty

Cykl kształcenia

Wymagane zaświadczenie

 

Branżowa Szkoła I Stopnia
im. płk. Ludwika Bociańskiego
w Marszewie

BD

Mechanik-operator pojazdów         i maszyn rolniczych,

 angielski

Język polski Matematyka

Technika/zajęcia techniczne

Fizyka

3 lata

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kat. B,T

 

Branżowa Szkoła I Stopnia
im. płk. Ludwika Bociańskiego
w Marszewie

BC

Rolnik

 angielski

Język polski Matematyka

Technika/zajęcia techniczne

Fizyka

3 lata

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kat. T

 

Liczba utworzonych oddziałów będzie uzależniona od zainteresowania kandydatów.

5. Zgodnie z kryteriami określonymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – organu prowadzącego szkołę, planuje się nabór do poszczególnych oddziałów w liczbie 20-24 uczniów we wszystkich typach szkół, a w oddziałach kształcących w dwóch zawodach od 10 do 12 uczniów kształconych w jednym zawodzie.

6. Kandydaci do szkoły składają dokumenty za pomocą naboru elektronicznego za pomocą linku https://pleszew.edu.com.pl/kandydat oraz w formie papierowej w sekretariacie szkoły
w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji (Załącznik nr 1).

7. Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły (załącznik nr 2),
 • 3 podpisane fotografie,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (po otrzymaniu ze szkoły skierowania na badanie)
 • w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (po otrzymaniu ze szkoły skierowania na badanie)
 • wniosek o przyjęcie do internatu - tylko zainteresowani kandydaci (załącznik nr 3),

8. O przyjęciu na listę decyduje według kolejności suma uzyskanych punktów, zasady przeliczania punktów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli , szkół, placówek i centrów.

9. Szkolna komisja rekrutacyjna:

 • sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy – Prawo oświatowe, w tym

zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;

 • sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
 • sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10. Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie do Zespołu Szkół CKR w Marszewie w ciągu 7 dni od dnia podania do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, ma prawo do złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły. Komisja Rekrutacyjna udziela odpowiedzi w ciągu 5 dni od złożenia wniosku.

II. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

1. Szkoła prowadzi nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

W przypadku kwalifikacyjnych kursów zawodowych liczba słuchaczy powinna być zgodna
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 r. poz. 652), tj. nie mniej niż 20 uczestników.

2. WYKAZ KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

Lp.

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Symbol i nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację

1.               

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

Technik rolnik (314207)
Rolnik (613003),
Technik agrobiznesu (331402)

2.               

RL.16 Organizacja i nadzorowanie   produkcji rolniczej

Technik rolnik (314207)

3.               

BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

4.               

ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

5.               

ROL.01 Jeździectwo i trening koni

Jeździec (516408)

3. O przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą ubiegać się osoby:

 • które ukończyły 18 lat
 • posiadają świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w danej kwalifikacji.

4. Wymagana dokumentacja:

 • karta zgłoszenia (Załącznik nr 4).
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w danej kwalifikacji,

5. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

11 maja – 9 lipca 2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Złożenie wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

20 lipca 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

21 lipca 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Pełna treść dokumentu dostępna do pobrania