Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

REGULAMIN REKRUTACJI

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie na rok szkolny 2021/2022

 1. W roku szkolnym 2021/2022 planowany jest nabór do oddziałów przedstawionych
  w tabeli.

Technikum

Nazwa szkoły

Symbol oddziału

Nazwa zawodu

Język obcy

Punktowane przedmioty

Cykl kształcenia

Wymagane zaświadczenie

Technikum im. płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie

TB

Technik mechanizacji rolnictwa         i agrotroniki

 angielski
niemiecki

Język polski Matematyka

Fizyka Technika/zajęcia techniczne

5 lat

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych
do kierowania pojazdami kat .B,T

Technikum im.płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie

TH

Technik architektury krajobrazu

 angielski
niemiecki

Przyroda

Biologia 

Język polski Matematyka

5 lat

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych
do kierowania pojazdami kat .T

Technikum im.płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie

TR

Technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej

angielski
niemiecki

Język polski Matematyka

Fizyka Technika/zajęcia techniczne

5 lat

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Technikum im.płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie

TI

Technik technologii żywności

 angielski
niemiecki

Język polski Matematyka

Chemia Technika/zajęcia techniczne

5 lat

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Technikum im.płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie

TL

Technik weterynarii

angielski
niemiecki

Język polski Matematyka

Chemia

Biologia

5 lata

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych
do kierowania pojazdami kat .B

Branżowa Szkoła I Stopnia.

Nazwa szkoły

Symbol oddziału

Nazwa zawodu

Język obcy

Punktowane przedmioty

Cykl kształcenia

Wymagane zaświadczenie

Branżowa

Szkoła
I Stopnia im.płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie

BD

Mechanik operator pojazdów
i maszyn rolniczych

 angielski

Język polski Matematyka

Fizyka Technika/zajęcia techniczne

3 lat

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych
do kierowania pojazdami kat. B,T

Branżowa

Szkoła
I Stopnia im.płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie

BC

rolnik

 angielski
niemiecki

Język polski Matematyka

Fizyka Technika/zajęcia techniczne

5 lat

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych
do kierowania pojazdami kat. T

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 2. Zgodnie z kryteriami określonymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, planuje się nabór do poszczególnych oddziałów w liczbie 20-24 uczniów we wszystkich typach szkół, a w oddziałach kształcących w dwóch zawodach od 10 do 12 uczniów kształconych w jednym zawodzie.
 3. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w szkole, wskazuje
  we wniosku kolejno interesujące go oddziały.
 4. Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane.
 5. Kandydaci do szkoły składają dokumenty za pomocą naboru elektronicznego-link https://pleszew.edu.com.pl/kandydat oraz w formie papierowej w sekretariacie szkoły w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji (załącznik nr 1).
 6. Wymagane dokumenty:
 • Podanie o przyjęcie do szkoły(załącznik nr 2);
 • 3 podpisane fotografie;
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał);
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
  do podjęcia praktycznej nauki zawodu (po otrzymaniu ze szkoły skierowania na badanie);
 • W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie,
  dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – składają orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (po otrzymaniu ze szkoły skierowania na badanie)
 • Wniosek o przyjęcie do internatu-tylko zainteresowani kandydaci (załącznik nr 3)
 1. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów. Zasady przeliczania punktów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. O przyjęciu na listę uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego decyduje suma uzyskanych punktów.
 2. Szkolna komisja rekrutacyjna:
 • Postepowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
 • W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły.
 • Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, o której mowa w art.158 ust.1,
 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, o której mowa w art158 ust.3,
 3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
 4. Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
  w Marszewie w ciągu 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych ma prawo do złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły. Komisja Rekrutacyjna udziela odpowiedzi w ciągu
  5 dni od złożenia wniosku.
 5. Szkoła prowadzi nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ).
 6. Wykaz Kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

Lp.

symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Symbol i nazwa zawodu, w którym wyodrębniono dana kwalifikację

1.

ROL 4

Prowadzenie produkcji rolniczej

Technik rolnik(314207)

Rolnik(613003)

Technik agrobiznesu(331402)

2.

ROL 10

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Technik rolnik(314207)

3.

ELE 10

Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

4.

ELE 11

Eksploatacja urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

5.

ROL 01

Jeździectwo i trening koni


Jeździec (516408)

 1. Liczba słuchaczy kwalifikacyjnych kursów wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej tj. nie mniejsza niż 20 uczestników.
 1. Uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą być osoby:
  1. które ukończyły 18 lat
  2. posiadają świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej,
  3. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w danej kwalifikacji.
 2. Wymagana dokumentacja:
  1. Karta zgłoszenia (załącznik nr 4);
  2. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej;
  3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w danej kwalifikacji;
 3. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na KKZ na rok szkolny 2021/2022

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

2 września

---------------------

14 stycznia

Postepowanie rekrutacyjne na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Złożenie wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3 września

---------------------

17 stycznia

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

3 września

----------------------

17 stycznia

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 Regulamin rektutacji

Załącznik nr 1 - Harmonogram rekrutacji

Załącznik nr 2 -Karta naboru (pobierz jako MS Word)

Załącznik nr 3- Podanie do Internatu (pobierz jako MS Word)

Załącznik nr 4 -Podanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (pobierz jako MS Word)