Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja do ZSCKR na Rok Szkolny 2022-2023

REGULAMIN REKRUTACJI

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

w Marszewie

na rok szkolny 2022/2023

 1. W roku szkolnym 2022/2023 planowany jest nabór do oddziałów przedstawionych w tabeli.
 • Technikum

Nazwa szkoły

Symbol oddziału

Nazwa zawodu

Język obcy

Punktowane przedmioty

Cykl kształcenia

Wymagane zaświadczenie

Technikum im.płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie

TB

Technik mechanizacji rolnictwa         i agrotroniki

 angielski
niemiecki

 • Język polski
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Technika/zajęcia techniczne

5 lat

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kat .B,T

Technikum im.płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie

TH

Technik architektury krajobrazu

 angielski
niemiecki

 • Przyroda
 • Biologia 
 • Język polski Matematyka

5 lat

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kat .T

Technikum im.płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie

TR

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

angielski
niemiecki

 • Język polski
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Technika/zajęcia techniczne

5 lat

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Technikum im.płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie

TI

Technik technik technologii żywności 

 angielski
niemiecki

 • Język polski
 • Matematyka
 • Chemia
 • Technika/zajęcia techniczne

5 lat

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Technikum im.płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie

TL

Technik weterynarii

 angielski
niemiecki

 • Język polski
 • Matematyka
 • Chemia
 • Biologia

5 lata

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kat .B

 • Branżowa Szkoła I Stopnia

Nazwa szkoły

Symbol oddziału

Nazwa zawodu

Język obcy

Punktowane przedmioty

Cykl kształcenia

Wymagane zaświadczenie

Branżowa

Szkoła
I Stopnia im.płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie

BD

Mechanik operator pojazdów
i maszyn rolniczych

 angielski
 

 • Język polski
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Technika/zajęcia techniczne

3 lat

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych
do kierowania pojazdami kat. B,T

Branżowa

Szkoła
I Stopnia im.płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie

BC

rolnik

 angielski
niemiecki

 • Język polski
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Technika/zajęcia techniczne

5 lat

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych
do kierowania pojazdami kat. T

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 2. Zgodnie z kryteriami określonymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, planuje się nabór do poszczególnych oddziałów w liczbie 20-24 uczniów we wszystkich typach szkół, a w oddziałach kształcących w dwóch zawodach od 10 do 12 uczniów kształconych
  w jednym zawodzie.
 3. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w szkole, wskazuje
  we wniosku kolejno interesujące go oddziały.
 4. Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane.
 5. Kandydaci do szkoły składają dokumenty za pomocą naboru elektronicznego - link https://pleszew.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html oraz w formie papierowej
  w sekretariacie szkoły w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji (załącznik
  nr 1).
 6. Wymagane dokumenty:
 • Podanie o przyjęcie do szkoły(załącznik nr 1);
 • 3 podpisane fotografie;
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty(oryginał);
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej(oryginał)
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
  do podjęcia praktycznej nauki zawodu( po otrzymaniu ze szkoły skierowania na badanie);
 • W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie,
  dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – składają orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych
  do kierowania pojazdami(po otrzymaniu ze szkoły skierowania na badanie)
 • Wniosek o przyjęcie do internatu-tylko zainteresowani kandydaci(załącznik nr 3)
 1. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów. Zasady przeliczania punktów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek
  i centrów. O przyjęciu na listę uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego decyduje suma uzyskanych punktów.
 2. Szkolna komisja rekrutacyjna:
 • Postepowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
 • W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły.
 • Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie
  do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych, o której mowa w art.158 ust.1,
 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, o której mowa w art158 ust.3,
 3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
 4. Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
  w Marszewie w ciągu 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych ma prawo do złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły. Komisja Rekrutacyjna udziela odpowiedzi w ciągu
  5 dni od złożenia wniosku.
 5. Szkoła prowadzi nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe
 6. Wykaz Kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

Lp.

symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Symbol i nazwa zawodu, w którym wyodrębniono dana kwalifikację

1.

ROL 4

Prowadzenie działalności rolniczej

 • Technik rolnik(314207)
 • Rolnik(613003)
 • Technik agrobiznesu(331402)

2.

ROL 10

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 • Technik rolnik(314207)
 1. Liczba słuchaczy kwalifikacyjnych kursów wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej tj. nie mniejsza niż 20 uczestników.
 2. Uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą być osoby:
 3. które ukończyły 18 lat
 4. posiadają świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej,
 5. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w danej kwalifikacji.
 6. Wymagana dokumentacja:
 7. Karta zgłoszenia (załącznik nr 4);
 8. Świadectwo ukończenia gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej;
 9. Zaświadczenie lekarskie z medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych
  do podjęcia praktycznej nauki w danej kwalifikacji;
 10. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

Terminy
w postepowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

do 19 sierpnia

Postepowanie rekrutacyjne na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Złożenie wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 28 sierpnia

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 30 sierpnia

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Załącznik nr 1:

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 2 oraz art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - prawo oświatowe (dz. u. Z 2012r. Poz. 1082), § 11bab ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) i § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (dz. u. Poz 1737) ogłasza się:

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
w tym TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pIerwszych szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, BRAnżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

od 16 maja 2022 r.

do 20 czerwca 2022 r.

do godz. 15.00

Od 3 sierpnia 2022 r.

do 5 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie
 o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wnioski, w tym zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 24 czerwca 2022 r.

do 12 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

nie dotyczy

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności  zweryfikowanych  przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych
w oświadczeniach

do 19 lipca 2022 r.

12 sierpnia 2022 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 lipca 2022 r.

godz. 10.00

16 sierpnia 2022 r.

godz.10.00

5

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 16 maja 2022 r.
do 25 lipca 2022 r. 

od 3 sierpnia 2022 r.

do 19 sierpnia 2022 r.

6

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 20 lipca 2022 r.
do 1 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00

od 16 sierpnia 2022 r.
do 25 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2022 r.
do godz. 13.00

26 sierpnia 2022 r.

do godz. 13.00

8

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole

2  sierpnia 2022 r.

26 sierpnia 2022 r.

9

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 3  sierpnia 2022 r.

do 29 sierpnia 2022 r.

10

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5  sierpnia  2022 r.

do 29 sierpnia 2022 r.

11

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

12

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

13

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

W załączeniu:

Pełna treść regulaminu wraz z załącznikami